W dniu 13 lutego 2016 r odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze naszej jednostki. Poniżej skrócony protokół z tego zebrania.

I Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
10. Wybory:
- Zarządu OSP
- Komisji Rewizyjnej OSP
Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyj OSP.
Dalszy ciąg wyborów:
- Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP R
- Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP
11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
12. Wolne wnioski.
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
14. Zakończenie zebrania.

II Otwarcia zebrania dokonał druh Lewandowski Jan
wybrano: przewodniczącego zebrania. Druh Bąk Roman
protokolanta . Druh Barszcz Zenon

oraz komisje:
- mandatową
- wyborczą
- uchwał i wniosków
- skrutacyjną
Składy komisji podaje się w ich protokołach.


III
Uczestnicy zebrania

Członkowie OSP/MDP Liczba członków
w dniu walnego zebrania Liczba członków obecnych na zebraniu
Członkowie zwyczajni (czynni) 92 47
Członkowie honorowi 1
Członkowie wspierający 1 1
Członkowie MDP ogółem
w tym w wieku 16-18 lat
Razem : 94 48

IV Osoby zaproszone - uczestniczące w zebraniu:

1. Piotr Górny PSP Mogilno
2. Krzysztof Szarzyński Starostwo powiatowe Mogilno
3. Roman Pawlak Nadleśnictwo Miradż
4. Marek Wziętek OSP Strzelno
5. Łukasz Przybylski OSP Bielsko
6. Tomasz Tomczak OSP Bielsko
7. Jopek Włodzimierz ZMG Strzelno
8. Ewaryst Matczak Burmistrz Strzelna
9. Piotr Pieszak Przewodniczący Rady Gminy Strzelna
10. Andrzej Lipiński OSP Ciencisko
11. Grzegorz Kopiński ZMG Strzelno
12. Waldemar Banaszkiewicz OSP Ciencisko
13. Lech Paluch OSP Ciencisko
14. Zofia Borowska Radna
15. Witold Zieliński Proboszcz parafii Ostrowo

V Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił druh Zenon Barszcz
- Sprawozdanie z działalności JOT przedstawił druh Mariusz Wojciechowski
- Sprawozdanie finansowe przedstawił druh Andrzej Kwiatkowski
- Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił druh Marek Matusiak
- Plan działalności na rok 2016 przedstawił druh Paweł Łukomski
- Plan finansowy na rok 2016 przedstawił druh Dariusz Drgas
-Podsumowanie działalności zarządu za całą kadencję przedstawił druh Jan
Lewandowski


VI
W dyskusji zabrało głos 3 członków OSP i 11 osób zaproszonych .

VII Tematy poruszone podczas zebrania:

1. Nowy system szkoleń i kursów
2. Pozyskanie nowego samochodu
3. Ogólne tematy związane z codzienną działalnością OSP.

VIII
Podjęte uchwały oraz przyjęte wnioski i ich adresaci:

1. Uchwała nr 1 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP z dnia 13-02-2016 w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
2. Uchwała nr 2 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP z dnia 13-02-2016 w sprawie wyborów .
3. Uchwała nr 3 walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP z dnia 13-02-2016 w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego według zasad obowiązujących dla jednostek mikro.


IX Na uprawnionych do głosowania zgodnie ze statutem 94 członków,
obecnych było 48 , co stanowi 51,06 % .

X Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP: liczba głosów za 48 , przeciw 0

XI Wybory – w głosowaniu jawnym dokonano wyboru:
1. Zarządu OSP:
Prezes Jan Lewandowski 
Wiceprezes-naczelnik Mariusz Wojciechowski 
Z-ca naczelnika Paweł Łukomski 
Sekretarz Zenon Barszcz 
Skarbnik Andrzej Kwiatkowski 
Gospodarz Konrad Luwański 
Kronikarz Gacek Józef 
Członek Bartecki Krzysztof 
Członek Piotr Nadolny 

2. Komisji Rewizyjnej OSP:

Przewodniczący Marek Matusiak 
Wiceprzewodniczący Jan Szparagowski 
Sekretarz Grzegorz Dopierała 
Członek Jacek Wojciechowski 
Członek Piotr Czubachowski 

3,Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego/równorzędnego/ ZOSP RP:


Prezes Jan Lewandowski
Wiceprezes-naczelnik Mariusz Wojciechowski 
Z-ca naczelnika Paweł Łukomski 
Sekretarz Zenon Barszcz 
Członek OSP Roman Bąk

Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP:


Prezes Jan Lewandowski 
Wiceprezes-naczelnik Mariusz Wojciechowski 
Z-ca naczelnika Paweł Łukomski 
Sekretarz Zenon Barszcz 
Członek OSP Roman Bąk 
Komisja Rewizyjna Grzegorz Dopierała 
Komisja Rewizyjna Piotr Czubachowski 
Kronikarz Gacek Józef 
Członek OSP Łukomski Franciszek
Kreator stron www - przetestuj!