Bezpieczeństwo podczas użytkowania instalacji i urządzeń ogrzewczych

2011-08-30 08:37:08

W okresie jesienno – zimowym, większość powstałych pożarów jest powodowana nieprawidłowym użytkowaniem instalacji kominowych dymowych, spalinowych, grzewczych oraz wadliwym użytkowaniem urządzeń ogrzewczych kotłów piecyków zasilanych paliwem stałym, ciekłym, gazowym lub energią elektryczną. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego (art. 61 i 62 Ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami) i ochrony przeciwpożarowej (§ 30 Rozporządzenia M.S.W i A. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 80 poz. 563 z 2006 roku), powinno się przeprowadzać odpowiednie przeglądy i pomiary instalacji użytkowych i urządzeń oraz dokonywać okresowych czyszczeń przewodów kominowych w następujący sposób: 1. Należy dokonywać okresowych kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), 2. Należy dokonywać okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów . 3. Należy dokonywać okresowego usuwania zanieczyszczeń w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego: a) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; b) od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku; c) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku. 4. Należy dokonywać okresowego usuwania zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Przeglądy i kontrole instalacji powinny być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, powinny przeprowadzać: a) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, b) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. Również należy pamiętać, aby w pobliżu kotłów i urządzeń grzewczych wytwarzających wysoką temperaturę nie składować materiałów łatwo zapalnych i palnych. Opał powinien być składowany w wydzielonych pomieszczeniach magazynowych (składach paliwa) lub (dotyczy kotłów grzewczych na paliwo stałe o mocy do 25 kW) w pomieszczeniu z kotłem w postaci zasieków, skrzyń lub pojemników. Przed paleniskiem podłoga powinna być wykonana z materiałów niepalnych, a w przypadku palnej podłogi powinna być zabezpieczona blachą o wymiarach min. 20 x 40 cm. Ważnym elementem jest również zastosowanie w pomieszczeniu z kotłami grzewczymi odpowiedniej wentylacji w celu doprowadzenia do kotła grzewczego powietrza (tlenu) potrzebnego do prawidłowego spalania opału w kotle. W związku z powyższym OSP w Ostrowie prosi o podjecie stosownych działań władczych i informacyjnych w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania instalacji i urządzeń ogrzewczych zlokalizowanych w nadzorowanych budynkach.

« powrót
Kreator stron www - przetestuj!